Huisreglement

Artikel 1  –  Naam, zetel en duur

1.1 De vereniging draagt de naam Spellenclub Mechelen vzw en dient in alle officiële communicatie zo vermeld te worden.

1.2 De vereniging is opgericht op 5 maart 2018. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

1.3 De vereniging is gevestigd te Mechelen.

Artikel 2 – Doel en activiteiten van de vereniging

2.1 De vereniging is een spellenclub en heeft tot doel het samenspelen van bord- en gezelschapsspellen in Mechelen en omstreken te stimuleren.

2.2 Op regelmatige basis worden spelbijeenkomsten georganiseerd. De data en locaties worden op voorhand kenbaar gemaakt via de website en FB-pagina.

2.3 Naast spelbijeenkomsten kan de vereniging nog verschillende andere activiteiten organiseren welke door het bestuur moeten worden bekrachtigd. (tornooien, bezoek aan een spellenbeurs, familiedag, demo’s, …).

Artikel 3 – Leden, lidmaatschap en bijdragen

3.1 Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar. Jonger is men ook gratis welkom, maar dient men vergezeld te zijn door een aangesloten volwassene.

3.2 Eenmalige deelname aan een spelbijeenkomst is gratis en vrijblijvend.

3.3 Recurrente deelname voor gewone leden vereist een lidkaart van de vereniging.
3.3.1 Het lidmaatschap is één schooljaar (1 september – 31 augustus) geldig.
3.3.2 Het lidmaatschap bedraagt 20 euro.

3.4 Een lidkaart geeft gratis toegang tot de verschillende spelbijeenkomsten en mogelijkheid tot deelname aan tornooien van FBJS-BFVS onder de clubnaam. De kost om effectief deel te nemen aan een tornooi wordt door het lid zelf gedragen.

3.5 Aangesloten leden kunnen toegang krijgen tot het slack-kanaal van de vereniging om vlotter te communiceren met andere leden en om op de hoogte te blijven van specifieke activiteiten.

3.6 Leden die een actievere rol willen opnemen binnen de vereniging, kunnen dit elektronisch (bv  via e-mail) doorgeven aan het bestuur, waarna deze een beslissing rond de aanvraag zal nemen. Bij goedkeuring van de aanvraag zal men tot de ‘vaste leden’ behoren en stemrecht hebben op de Algemene Vergadering. Er is geen bijkomende jaarlijkse bijdrage voor vaste leden.

Artikel 4 – Bestuur

4.1 Het bestuur bestaat uit:
Patrick Liekens, voorzitter
David op De Beéck, ondervoorzitter en webmaster
Luk Van Lokeren, secretaris
Karl Stroobants, penningmeester

4.2 Bestuursleden blijven in functie voor een periode van drie jaar (huidige bestuursperiode 2021-2024).

4.3 Bestuursleden worden om de drie jaar gekozen uit en door de werkende leden van de vereniging.

4.4 De praktische modaliteiten van de verkiezingsprocedure voor de bestuursfuncties zijn als volgt:
4.4.1. Een stemronde gebeurt anoniem en door middel van stembriefjes. Voor elke vacante bestuursfunctie wordt een stembriefje opgemaakt met de namen van de kandidaten en aankruisvakjes ‘ja – nee – onthouding’.
4.4.2. Indien er slechts 1 of 2 kandidaten zijn, verloopt de verkiezing in 1 ronde naar absolute meerderheid.
4.4.3. Indien er meer dan 2 kandidaten zijn, verloopt de verkiezing in 2 rondes. Enkel de twee kandidaten met de meeste stemmen worden toegelaten tot de tweede ronde. De verkiezing in de tweede ronde verloopt naar absolute meerderheid. Indien een kandidaat in de eerste ronde reeds een absolute meerderheid haalt, zal er geen tweede ronde georganiseerd worden.

Artikel 5 – Spelbijeenkomsten

5.1. Amusement en ontspanning gaan voor op winst.

5.2. Er wordt eerlijk gespeeld, wees sportief, volg de spelregels.

5.3. De vereniging verwelkomt ook leden die minder vertrouwd zijn met bordspellen. Aan alle leden wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden bij het spelen. De spelbegeleider of andere bestuursleden kunnen indien nodig bijspringen.

5.4. Een spel wordt uitgespeeld, er wordt niet opgegeven, ook al lijkt de uitkomst duidelijk.

5.5 De spellen worden voorzien uit de plaatselijk aanwezige demospellen of door de leden zelf.

5.6. Leden die zelf een voorkeur hebben voor het spelen van een spel wordt gevraagd dit op voorhand door te geven aan het bestuur.

5.7 Er wordt aan iedereen gevraagd om zorg te dragen voor het spelmateriaal zoals een goede huisvader/-moeder.

5.8 De risico’s voor beschadiging van een spel uit eigen collectie is steeds voor de eigenaar van dit spel. De vereniging, noch haar bestuursleden dragen hier een verantwoordelijkheid in. Bij beschadiging wordt er van de leden verwacht dat ze onderling tot een akkoord komen.

Artikel 6 – Bepalingen naar aanleiding van de vrijwilligerswet

6.1 De vereniging maakt gebruik van een vrijwilligersverzekering (details bij de penningmeester) ter verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen van zijn vrijwilligers.

6.3 Vrijwilligers die zich ten dienste stellen van de vereniging doen dit steeds onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.

Artikel 7  – Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

7.1 Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts door het bestuur gebeuren.

7.2 Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement moeten door een absolute meerderheid van de algemene vergadering bekrachtigd worden.

Artikel 8  –  Slotbepaling

8.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur.

8.2. In geval van discussie, beslist het bestuur.

8.3. Bij het niet naleven van dit reglement behoudt het bestuur, al dan niet met voorafgaande verwittiging, het recht om leden uit de vereniging te zetten.

8.4 Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op, en is ondergeschikt aan, de oprichtingsakte en de statuten van de vereniging.